Vilkår og betingelser Xolphin

Definitioner

 1. Konto: ret til at tilgå en online brugerflade (Kontrolpanel), hvorved kunden kan håndtere særlige aspekter af Tjenesterne og konfigurationen, som er tilgængelig via hjemmesiden og API'en. Kontoen vil være tilgængelig efter indtastning af login-oplysninger.
 2. Certifikat: en digitalt signeret elektronisk datafil, som er udstedt af en certifikatmyndighed (CA) til en fysisk person eller juridisk enhed, som bestræber sig på at udføre (forretnings)aktiviteter via et kommunikationsnetværk, der kan indeholde: en kopi af den offentlige nøgle, et serienummer, en gyldighedsperiode, i hvilken det er tilladt at bruge den elektroniske datafil, og en Digital Signatur udstedt af CA'en. I tilfælde af et højere valideringsniveau end DV vil certifikatet også indeholde identiteten af den fysiske person eller juridiske enhed, som er autoriseret til at bruge den Digitale Signatur.
 3. Kontrolpanel: Det digitale miljø, som kunden har adgang til ved hjælp af Kontoen, hvor Aftalen kan styres, ændringer kan gennemføres og fremskridt kan følges.
 4. Tjeneste: En tjeneste, der vil blive leveret af Xolphin B.V. til Kunden i relation til et leveret produkt eller et produkt, der skal leveres, eller en anden tjeneste, der vil blive tilbudt af Xolphin gennem dennes hjemmesider.
 5. Digital signatur: en digital kode baseret på asymmetrisk kryptografi som er knyttet til et elektronisk dokument, der anvendes til at verificere dens indhold og afsenderens identitet, med det formål at være et digitalt alternativ til en håndskreven underskrift.
 6. Kunde: den fysiske person, der handler i erhvervs- eller virksomhedsmæssig sammenhæng, eller en juridisk enhed, der har indgået en aftale med Xolphin BV Kunden kan også være en Forhandler. Yderligere vilkår og betingelser gælder for Forhandlere.
 7. Sårbarhedsscanning: en tjeneste, der kontrollerer din hjemmeside for malware, sårbarheder og sikkerhedshuller.
 8. Leverandør: Den ultimative Kunde-udpegede leverandør af Produktet, herunder Comodo, Geotrust, Symantec, Thawte og Globalsign, såsom certifikatet tjenesteudbyder.
 9. Login-oplysninger: E-mailadressen og adgangskoden valgt af Kunden til at give adgang til Kontoen, hvorved Kunden vil være personligt ansvarlig for at vælge en sikker adgangskode.
 10. Aftale: aftalen mellem Xolphin B.V. og Kunden, på grundlag af hvilken et eller flere produkter og/eller tjenester vil blive leveret, og som træder i kraft med forbehold af betingelserne i artikel 1.
 11. Produkt: Et produkt, der tilbydes af Xolphin B.V. gennem en af Hjemmesiderne, såsom et SSL-certifikat, en Digital Signatur eller anden IT-sikkerhed.
 12. Forhandler: den juridiske enhed, der køber Produkter med det formål at videresælge disse. Forhandleren er (generelt) ikke certifikatets titelholder.
 13. Hjemmeside: xolphin.nl, sslcertificaten.nl, digitalehandtekeningen.nl, vulnerabilityscans.nl og underdomæner og andre udvidelser, som xolphin.nl er indehaver af.
 14. Xolphin: Xolphin B.V. med registreret hjemsted i Alkmaar og registreret hos handelskammeret under nummer 37101223.

Artikel 1. Tilbud og accept

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle aftaler mellem Xolphin og Kunden. Bestemmelser eller vilkår og betingelser fremsat af Kunden, som afviger fra eller ikke forekommer i disse generelle vilkår og betingelser, vil kun være bindende for Xolphin, hvis og såfremt disse udtrykkeligt accepteres skriftligt af Xolphin.
 2. Aftalen mellem Xolphin og Kunden vil træde i kraft som følge af, at Kunden opretter en Konto på Hjemmesiden, placerer en ordre gennem Hjemmesiden i Kontrolpanelet, gennem API'en, og/eller accepterer et tilbud udstedt af Xolphin. Xolphin kommer med et tilbud gennem Hjemmesiderne, som Kunden accepterer.
 3. Den elektroniske Aftale er først gyldig, når Kunden har set en korrekt ordrebekræftelse og ansøgningen er synlig under 'igangværende ansøgninger'. Kunden skal kontrollere denne ordrebekræftelse, og i tilfælde af fejl skal Kunden straks, og under alle omstændigheder inden for to timer, kontakte Xolphin.
 4. Enhver handling, der finder sted på Kundens Konto efter login-oplysningerne er indtastet, vil blive anset for at været udført under Kundens ansvar og risiko. Såfremt Kunden ved eller med rimelighed burde vide, at en Konto misbruges, skal Kunden meddele dette så hurtigt som muligt til Xolphin, så der kan træffes foranstaltninger.
 5. Et tilbud er uforpligtende og gyldig indtil 30 dage efter Xolphins fremsendelse heraf, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
 6. Xolphin har ret til at afvise en Kunde efter eget skøn uden begrundelse.
 7. Hvis og for så vidt den korrekte udførelse af Tjenesten kræver dette, har Xolphin ret til at få specifikt arbejde udført af tredjemand.
 8. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i aftalen, de generelle vilkår og betingelser eller bilag hertil, vil de have prioritet som følger:
  • Aftalen;
  • enhver Serviceniveauaftale
  • Generelle vilkår og betingelser;
  • eventuelle yderligere vilkår og betingelser.

Artikel 2. Pris og betaling

 1. Det beløb, der skyldes for Produkter og/eller Tjenester, vil blive angivet på Hjemmesiden og under bestillingsprocessen. Beskrivelserne og beløbene i Kontrolpanelet eller API'en er bindende. Beløbene kan til enhver tid ændres.
 2. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle priser oplyst af Xolphin eksklusive moms og andre afgifter, der opkræves af myndighederne.
 3. Hvis en pris i et tilbud er baseret på oplysninger fra Kunden, og disse oplysninger viser sig at være forkerte eller ufuldstændige, vil Xolphin have ret til at justere priserne i overensstemmelse hermed, også efter aftalen allerede er trådt i kraft.
 4. Alle priser på Xolphins Hjemmeside er underlagt forbehold for programmeringsfejl eller typografiske fejl.
 5. Hvis Aftalen er en vedvarende resultatkontrakt, vil Xolphin have ret til at øge de anvendte satser til enhver tid. Xolphin vil informere kunden om dette via Hjemmesiden og Kontrolpanelet mindst 3 (tre) måneder i forvejen.
 6. Såfremt Kunden ikke ønsker at acceptere prisstigningen, har Kunden ret til at opsige aftalen skriftligt inden for 1 måned efter den omtalte notifikation med virkning fra den dato, hvor ændringen af satsen ville være trådt i kraft.
 7. Kunden accepterer elektronisk fakturering. Xolphin fakturerer Kundens skyldige beløb digitalt og umiddelbart efter leveringen og vil sende dette til e-mailadressen angivet af Kunden. Alle fakturaer er desuden til rådighed i Kontrolpanelet. Fakturaer kan sendes med almindelig post efter anmodning fra Kunden.
 8. Betalingsfristen for hver faktura er 21 dage, medmindre andet er angivet i fakturaen, eller andet er aftalt i Aftalen.
 9. Betalinger kan ske ved hjælp af en kontinuerlig betalingsaftale, betalingskort via iDeal eller ved hjælp af en bankoverførsel.
 10. Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, vil Kunden være skyldig i misligholdelse ved lov efter udløbet af 10 dage uden krav om påkravsmeddelelse. Den lovpligtige rente vil skyldes fra betalingsfristens første dag.
 11. I tilfælde af utidig betaling vil Kunden, ud over det skyldige beløb og de skyldige renter herpå, være forpligtet til fuld betaling af de udenretslige og retslige opkrævningsomkostninger, herunder udgifter til advokater, fogeder og inkassobureauer.
 12. Betalingskravet vil straks forfalde til betaling, i tilfælde af at Kunden erklæres konkurs, ansøger om moratorium, eller dennes aktiver beslaglægges fuldstændig, hvis Kunden dør, og desuden hvis Kunden går konkurs eller opløses .
 13. I ovenstående tilfælde vil Xolphin desuden have ret til at opsige eller suspendere opfyldelsen af aftalen, eller dele heraf, der endnu ikke er blevet udført, uden påkravsmeddelelse eller retslig varsel og uden erstatningsret for Kunden, hvis der måtte opstå skader om følge heraf.
 14. Hvis kunden ikke, eller ikke i tide, opfylder oplysnings- eller betalingsforpligtelserne, vil Xolphin være berettiget til at suspendere leveringen af Produkter og/eller Services, indtil forpligtelserne er opfyldt. Xolphin har ret til at opkræve de omkostninger af Kunden, der opstår som følge heraf, i overensstemmelse med de sædvanlige satser.

Artikel 3. Varighed og opsigelse

 1. Hver part har kun ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand med forudgående skriftlig tilladelse fra den anden part.
 2. Aftalen indgås for varigheden af certifikatets gyldighed eller en anden udtrykkelig aftalt varighed. Varigheden vil blive fastlagt på Hjemmesiden, i Kontrolpanelet eller i tilbuddet. Varigheden af et Certifikat vil desuden fremgå af Certifikatet selv.
 3. Aftalen vil ikke blive forlænget stiltiende, medmindre andet er aftalt. Inden udløbet af Produktets eller Tjenesternes varighed, bestræber Xolphin sig på altid at advare kunden i tide, om at en forlængelse er nødvendig. Det er dog fortsat Kundens ansvar at forlænge i tide.
 4. Kunden kan gratis opsige Aftalen inden for 30 dage efter levering.
 5. Kunden kan opsige Aftalen under hele dennes varighed. De leverede Produkter eller Tjenester vil trækkes tilbage i den resterende varighed eller ophøre. Medmindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig aftale, giver Kundens opsigelse af Aftalen ikke Kunden ret til tilbagebetaling af penge eller kredit.
 6. Det er muligt for Xolphin at opsige Aftalen ved skriftlig meddelelse med øjeblikkelig virkning, uden påkravsmeddelelse eller retslig indgriben, i følgende tilfælde:
  • If (provisional) moratorium is granted to the Client, a petition for bankruptcy is submitted, or if the enterprise of the Client goes into liquidation, or is terminated other than for the purpose of restructuring or merger of enterprises.
  • If the Certificate is withdrawn as referred to in article 4, in circumstances that can be attributed to the Client.
  • If the Client does not fulfil the obligations under article 5.

Opsigelsen skal, i disse tilfælde, tilskrives Kunden og vil ikke resultere i nogen ret til tilbagebetaling eller kredit. Hvis Xolphin har lidt skade som følge af opsigelsen eller på grund af de omstændigheder, der har resulteret heri, kan denne skade godtgøres af Kunden. Eventuelle udestående beløb vil forblive skyldige i deres helhed og vil straks forfalde til betaling på tidspunktet for opsigelsen.

Artikel 4. Certifikat

 1. Leverandøren udsteder Certifikatet på grundlag af de data, som Xolphin leverer. Xolphin har pligt til at inspicere de data, som Kunden udleverer, og kan kun fremsende ansøgningen til leverandøren, hvis alle data er fuldstændige og korrekte.
 2. Certifikatet er gyldigt i den aftalte varighed, medmindre Certifikatet er tilbagekaldt i mellemtiden.
 3. Xolphin og/eller udbyderen af certificeringstjenesten kan trække Certifikatet tilbage med øjeblikkelig virkning, før det udløber, i følgende situationer:
  1. hvis det viser sig, at Certifikatet indeholder urigtige oplysninger; eller
  2. såfremt Kunden ikke, eller ikke i tide, har betalt det skyldige beløb for Certifikatet; eller
  3. hvis pålideligheden af Certifikatet, efter Xolphins og/eller Leverandørens mening er kompromitteret; eller
  4. hvis Kunden ikke overholder Aftalen og de ledsagende Generelle Vilkår og Betingelser; eller
  5. hvis Xolphin opdager, at Certifikatet bruges til kriminelle aktiviteter, såsom bedrageri, distribution af malware eller phishing, eller misbruges på anden vis; eller
  6. grundet en omstændighed udpeget af Leverandøren, som beskrevet i certifikatbetingelserne fra den pågældende Leverandør.
 4. Medmindre årsagen for tilbagekaldelsen på nogen måde kan tilskrives Kunden, vil Xolphin levere et nyt certifikat gratis for at erstatte et certifikat, der er trukket tilbage inden dets udløb.
 5. Kunden er bekendt med og accepterer det faktum, at udbydere af certificeringstjenesten (Leverandører), som Xolphin arbejder sammen med, kan tage den ultimative ensidige beslutning om udstedelse, ændring eller tilbagekaldelse af Certifikater. Xolphin vil bestræbe sig på at hjælpe og informere Kunden på bedste vis i løbet af processen, hvor der udstedes, ændres eller tilbagekaldes certifikater.
 6. Efter udstedelse, giver leverandøren kunden en genkaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge de udstedte certifikater på serveren som hoster domænenavn(e) anføret i certifikatet.

Artikel 5. Sårbarhedsscanning

 1. En Sårbarhedsscanning er en tjeneste, der kun kan ses som en passiv foranstaltning til at opdage sårbarheder. En sårbarhed scanning i sig selv er ikke ment til reparation eller forhindre sårbarheder og usikkerhed. En succesfuldt udført scanning garanterer ikke, at hjemmesiden er fri for sårbarheder, og at alle usikkerheder er blevet opdaget.
 2. Kunden er nødt til at sørge for, at Sårbarhedsscanning kan udføres med succes, derfor skal Kunden sørge for at IP-adressen med oprindelse i Vulnerability scanning ikke bliver blokeret.
 3. TrustLogoet må kun anvendes, hvis Xolphin udtrykkeligt tillader det.
 4. Xolphin er forpligtet til at tilpasse Sårbarhedsscanning, fjerne den og ændre eller opdatere den. Ændringerne kan foretages, uden at informere kunden.

Artikel 6. Kundens forpligtelser

Kunden garanterer Xolphin følgende:

 1. Kunden vil altid rettidigt give Xolphin nyttige og nødvendige data eller oplysninger, der kræves for en korrekt udførelse af aftalen, og samarbejde fuldt ud. Kunden garanterer, at de udleverede data er korrekte. Kunden vil straks informere Xolphin i tilfælde af ændrede eller forkerte data.
 2. Kunden vil kun videregive personlige oplysninger til Xolphin såfremt Kunden har retsgrundlag for dette i henhold til persondataloven. Fortrolighedserklæringen og erklæringen vedrørende cookies gælder for de afgivne data.
 3. Kunden vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, hemmeligholde og, inden for sin egen administration, opbevare den private nøgle, der sammen med den offentlige nøgle indgår i det anmodede certifikats nøglesæt. Kunden vil også tage forholdsregler for at beskytte og hemmeligholde de ressourcer, som kan give adgang til den private nøgle, såsom adgangskoder og/eller poletter.
 4. Kunden vil inspicere nøjagtigheden af certifikatets data.
 5. Kunden vil kun installere certifikatet på servere med adgang til det subjectAltName, der er angivet i Certifikatet, og vil kun bruge Certifikatet i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser og alle gældende love og regler.
 6. Kunden vil straks ophøre med at bruge Certifikatet og den ledsagende private nøgle og anmode om, at Xolphin trækker det pågældende Certifikat, hvis:
  • oplysningerne i Certifikatet er forkerte (er blevet forkerte); eller
  • hvis der er mistanke om faktisk misbrug eller tyveri af den private nøgle, der sammen med den offentlige nøgle udgør nøgleparret i det anmodede Certifikat,
 7. Kunden vil straks ophøre med at bruge den private nøgle, der sammen med den offentlige nøgle udgør nøgleparret i det anmodede Certifikat, hvis Certifikatet trækkes tilbage som følge af tyveri af den private nøgle.
 8. Kunden vil følge instruktionerne fra udbyderen af certificeringstjenesten (Certifikatmyndigheden) i forhold til en stjålet privat nøgle hurtigst som muligt og senest inden for en time efter anmeldelsen.
 9. Kunden vil forvisse sig om indholdet og betydningen af Produktet og/eller Tjenesten og de relaterede begrænsninger. Alle oplysninger vedrørende Produkter og Tjenester, herunder Certifikater, kan findes i Vidensdatabasen på Hjemmesiden.
 10. Kunden er ansvarlig for brugen af de Produkter og Tjenester, som Xolphin leverer, og vil sikre et tilstrækkeligt administrationssystem til dette formål. Kunden har ikke tilladelse til at foretage ændringer i eller af leverancen.
 11. Hvis Xolphin leverer Tjenester, virtuelt og fysisk hos Kunden, vil Kunden være ansvarlig for at stille alle anmodede eller nødvendige faciliteter gratis til rådighed.
 12. Kunden garanterer, at enhver modtaget oplysning af fortrolig karakter, herunder forretningshemmeligheder, forbliver hemmelige under og efter afslutningen af Aftalen.
 13. Kunden garanterer, at ingen tredjemands rettigheder forhindrer overdragelsen af udstyr, software, materiale eller data til Xolphin med henblik på brug eller behandling. Kunden vil holde Xolphin skadesløs for enhver handling, der er baseret på påstanden om, at en sådan overdragelse, brug eller behandling krænker tredjemands ret.

Artikel 7. Forhandlere

For så vidt som leveringen af Tjenester (også) omfatter videresalg eller på anden måde gør Certifikater, Produkter eller Tjenester fra Xolphin tilgængelig i bytte for betaling ("Videresalg") ved Forhandleren til dennes kunder, gælder følgende:

 1. Forhandlerne vil handle i eget navn, for egen regning, og på egen risiko og vil ikke være berettiget til at indgå aftaler for eller på vegne af Xolphin ej heller at skabe det indtryk, at de er agent eller repræsentant for Xolphin.
 2. En Forhandler er fri at bestemme sine tilbud og priser overfor egne kunder.
 3. I salgsfremmende eller kommerciel kommunikation har Forhandleren ikke ret til at bruge nogen form for handelsnavn, mærkenavn, logoer, eller tegn på Xolphin med det formål at gøre brug af Xolphins goodwill eller gode omdømme til at tiltrække kunder til Forhandleren uden forudgående skriftlig tilladelse fra Xolphin. Imidlertid er det tilladt for Forhandleren kommunikere på kommerciel vis, at denne gør brug af Produkter og/eller Tjenester fra Xolphin.
 4. En Forhandler skal pålægge sine kunder de samme forpligtelser, som Xolphin opstiller i forbindelse med Produkt(er) eller Tjeneste(r), der stilles til rådighed, og de oplysninger der skal gives. Xolphin kan kræve, at Forhandleren fremlægger bevis for dette.
 5. Manglende eller utidig betaling fra Forhandlerens kunder vil ikke fritage Forhandleren fra dennes betalingsforpligtelser overfor Xolphin.
 6. Xolphin vil udelukkende kontakte Forhandlerens kunde igennem Forhandleren, medmindre Xolphin har en presserende grund til at henvende sig direkte til Forhandlerens kunde, eller Forhandleren giver tilladelse til direkte kontakt. Direkte kontakt med kunden med hensyn til validering og udstedelse af Certifikater vil finde sted i Leverandørens navn.
 7. Forhandleren har til enhver tid det fulde ansvar for alt det, som dennes kunder gør eller udelader gennem Xolphins, eller i givet fald Leverandørernes, systemer eller netværk, og Forhandleren skal holde Xolphin skadesløs for enhver mulig skade som følge heraf.
 8. I tilfælde af en tilsidesættelse eller opsigelse af aftalen på grund af misligholdelse fra Forhandlerens side, vil Xolphin erhverve retten til at opsige aftalen med Forhandler med øjeblikkelig virkning, til at henvende sig til og informere Forhandlerens kunder samt til at overtage disse Kunder i Xolphins navn for at sikre kontinuiteten i leveringen af tjenesteydelser til disse (slut)kunder.
 9. Xolphin har ret til at foretage (eller få foretaget) en revision på Forhandlerens kontor for at kontrollere, at Forhandleren følger Aftalens regler.
 10. Parterne er uafhængige entreprenører, og ingen agentur, partnerskab, joint venture eller ansat-arbejdsgiver forhold er skabt af denne aftale.

Artikel 8. Xolphins forpligtelser

 1. Xolphin har ansat medarbejdere, der har tilstrækkelig viden og erfaring til rådighed samt de nødvendige kvalifikationer til at levere de givne Produkter og Tjenester.
 2. Parterne vil altid omgående underrette hinanden skriftligt om eventuelle ændringer af navn og adresseoplysninger, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer og, hvis det kræves, bankoplysninger.
 3. Fortrolighedserklæringen og erklæringen vedrørende cookies gælder for de afgivne oplysninger, hvilket betyder, at Xolphin vil være ansvarlig for at sikre et passende sikkerhedsniveau, og at (personlige) data kun behandles på lovlig vis og med et retsgrundlag, samt at fortrolige oplysninger forbliver hemmelige.
 4. Xolphin anvender tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at kontrollere risiciene. Disse foranstaltninger værner om et sikkerhedsniveau, der er proportionalt med omfanget af risikoen, hvor de seneste teknologiske udviklinger er taget i betragtning. Foranstaltningerne er især taget for at forhindre konsekvenserne af sikkerhedsrelaterede hændelser og begrænse disse til et minimum, samt for at informere interesserede parter om de negative konsekvenser af sådanne hændelser.

Artikel 9. Levering og tilgængelighed

 1. Alle (leverings)frister, der nævnes af Xolphin, registreres efter bedste overbevisning. Leveringsfristen registreres under forudsætning af, at de udleverede data er fuldstændige og korrekte, og afhænger desuden af slutkundens tilgængelighed og samarbejdsvillighed. Den blotte overskridelse af en leveringsfrist vil ikke gøre Xolphin skyldig i misligholdelse. Xolphin er ikke bundet af (leverings)frister under omstændigheder, der ligger uden for dennes kontrol. Hvis der forventes nogen overskridelse af en frist, vil Xolphin rapportere dette. Kontrolpanelet tydeliggør hvilke data, der er nødvendige for en leverance.
 2. Hvis et Produkt eller en Tjeneste ikke kan leveres, eller kun kan leveres delvist, vil kunden anses for at acceptere delleveringen. Kunden vil blive informeret om dette så hurtigt som muligt, og Kunden kan desuden forhøre sig om dette via Kontrolpanelet. Kunden forbeholder sig ret til efter delvis levering at opsige aftalen inden for 30 dage (artikel 3).
 3. Enhver vare leveret til Kunden forbliver Xolphins ejendom, indtil alle tilgodehavender hos denne Kunde for Produkter og/eller Tjenester, der skal leveres eller er leveret i henhold til Aftalen, og de medfølgende omkostninger, er betalt helt og fuldt til Xolphin.
 4. Rettigheder vil tildeles eller overdrages til Kunden, når Kunden helt og rettidigt har gennemført de aftalte betalinger.
 5. Xolphin vil bestræbe sig på at opnå uafbrudt tilgængelighed til sine systemer og netværk samt til at opnå adgang til de data, der er lagret af Xolphin, men der tilbydes ingen garanti for dette.
 6. Xolphin vil bestræbe sig på at holde sin anvendte software opdateret. Xolphin er dog hermed afhængig af sine Leverandør(er), herunder udbydere af certificeringstjenester.
 7. Xolphin vil bestræbe sig på at sikre, at Kunden kan gøre brug af de netværk, der direkte eller indirekte er forbundet med Xolphins netværk. Dog kan Xolphin ikke garantere, at disse (tredjemends)netværk vil være tilgængelige til enhver tid.

Artikel 10. Nedbrud og force majeure

 1. Ingen af parterne kan kræves at opfylde nogen forpligtelse i tilfælde af force majeure.
 2. Force majeure kan under alle omstændigheder forstås som men ikke udelukkende: (a) nedbrud af internettet eller andre telekommunikationsfaciliteter (herunder DoS-, DDoS- of DR-DoS-angreb af tredjemand), (b) (kontraktlige) mangler fra de parters side, som Xolphin er afhængig af under udførelsen af Aftalen, herunder udbydere af certificeringstjenester (Leverandører), (c) defekte varer, udstyr, software eller materiale, hvis anvendelse har været krævet af Kunden overfor Xolphin og (d) statslige foranstaltninger.
 3. Hvis en force majeure-situation varer længere end to uger, har hver af parterne ret til at opsige Aftalen. Det, der allerede er opnået på baggrund af Aftalen, vil i så fald blive afviklet pro rata uden at nogen part skylder den anden part noget.

Artikel 11. Ejendomsrettigheder

 1. Alle industrielle eller intellektuelle ejendomsrettigheder til al software, udstyr eller andre materialer eller produkter samt de forberedende materialer dertil, der er udviklet eller gjort tilgængelig i medfør af Aftalen, indehaves udelukkende af Xolphin eller dennes licensgivere. Kunden erhverver udelukkende brugsret og rettigheder, der er tildelt igennem disse vilkår og betingelser eller på anden vis udtrykkeligt tildelt, og i alle andre henseender vil Kunden afholde sig fra at gengive eller kopiere.
 2. Al software til rådighed, udstyr, mv. skal betragtes som fortrolige oplysninger.
 3. Kunden har ikke tilladelse til at fjerne eller ændre nogen specifikation med hensyn til ophavsret, varemærker, handelsnavne eller andre intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, der følger af leveringen.

Artikel 12. Erstatningsansvar

 1. Xolphin garanterer, at de leverede Certifikater opfylder kravene i hollandsk lovgivning og europæiske regler.
 2. Xolphin vil gøre på det ypperste bestræbe sig på at kontrollere, at de leverede oplysninger er korrekte og fuldstændige. Xolphin vil holde log-filer opdateret for hver gennemført inspektion og indført ændring. Xolphin er kun ansvarlig for tab som følge af urigtige eller ufuldstændige oplysninger i Certifikatet, hvis og i det omfang Xolphin har været forsømmelig under valideringen heraf.
 3. Xolphin garanterer, at det til enhver tid vil være muligt at trække Certifikatet tilbage. Xolphin hæfter ikke for skader, for så vidt Kunden vidste eller burde have vidst, at Certifikatet skulle trækkes tilbage, uden straks at informere Xolphin om dette. Xolphin kan kun holdes ansvarlig for sen tilbagekaldelse af et Certifikat for så vidt Xolphin har været uagtsom under tilbagekaldelsen af Certifikatet.
 4. Xolphin erstatningsansvar for tab lidt af Kunden som direkte følge af en fejl, der kan tilskrives Xolphin, i opfyldelse af dennes forpligtelser i henhold til Aftalen – udtrykkeligt herunder også alle mangler i opfyldelsen af en garantiforpligtelse aftalt med Kunden – eller i givet fald en ulovlig handling begået af Xolphin, dennes medarbejdere eller tredjeparter ansat af denne, er for hver hændelse, eller en række relaterede hændelser, begrænset til et beløb svarende til summen af de betalinger (eksklusiv moms), som kunden skylder i henhold til Aftalen, eller, hvis Aftalen har en varighed på mere end seks (6) måneder, et beløb svarende til de betalinger, som kunden har skyldt i de sidste seks (6) måneder forud for hændelsen, der forårsagede skaden. Den samlede erstatning for tab vil dog under ingen omstændigheder beløbe sig til mere end 10.000 euro (eksklusiv moms), medmindre lovgivningen foreskriver andet.
 5. Xolphins samlede erstatningsansvar for skade på ejendom vil under ingen omstændigheder udgøre mere end €100.000 eller, hvis dette er mindre, beløbet, som Xolphins virksomhedsansvarsforsikring udbetaler i den pågældende sag, medmindre loven foreskriver andet.
 6. Xolphins erstatningsansvar ved indirekte skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, mistede besparelser, forvanskede eller tabte (selskabs)data og tab som følge af driftsforstyrrelser, bortfalder til enhver tid.
 7. Enhver ret til erstatning er til enhver tid betinget af, at Kunden altid rapporterer skaden skriftligt til Xolphin senest 30 dage efter dennes opståen. Xolphin hæfter kun for misligholdelse af dennes udførelse af Aftalen, hvis Kunden hurtigt og korrekt har givet Xolphin skriftlig påkravsmeddelelse, hvori der gives en rimelig frist, inden for hvilken misligholdelsen kan udbedres, og den manglende opfyldelse af forpligtelserne også efter denne periode kan tilskrives Xolphin. Påkravsmeddelelsen skal indeholde en så detaljeret som muligt beskrivelse af misligholdelsen, så Xolphin vil være i stand til at reagere hensigtsmæssigt.
 8. Kunden holder Xolphin skadesløs for alle krav fra tredjemand og kompenserer i den forstand Xolphin fuldt ud i det omfang, der er tilladt ved lov.
 9. Kunden holder også Xolphin skadesløs for alle krav fra tredjemand, der skyldes produktansvar som følge af en defekt i et produkt eller system, som et af Xolphins produkter er en del af, med undtagelse af hvis og for så vidt Kunden kan bevise, at skaden udelukkende blev forårsaget af dette Produkt eller Tjeneste.
 10. Ud over de tilfælde, der er nævnt i denne artikel, har Xolphin er intet erstatningsansvar overfor Kunden, uanset hvad grundlaget for et erstatningssøgsmål måtte være. Det maksimale beløb, der er nævnt i denne artikel, vil imidlertid bortfalde, hvis og i det omfang skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, eller hvis den skyldes en sådan forsømmelse fra Xolphins side, der nævnt i de første underpunkter.
 11. Xolphin vil aldrig være erstatningspligtig ved skade forårsaget af force majeure.

Artikel 13. Eksport

 1. Ved eksport af Certifikater eller andre Produkter eller Tjenester, som leveres af Xolphin til Kunden, kan eksportlovbestemmelser gælde, for eksempel med hensyn til kryptografiske produkter. Kunden vil holde Xolphin skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, herunder også statslige foranstaltninger vedrørende overtrædelser, der kan tilskrives Kunden, af enhver gældende eksportbestemmelse.

Artikel 14. Afsluttende bestemmelser

 1. Den hollandske samt den engelske version af disse generelle vilkår og betingelser er gældende. I tilfælde af tvivl vil den hollandske version dog være afgørende.
 2. Xolphin forbeholder sig ret til at lave ændringer i eller tilføjelser til disse generelle vilkår og betingelser.
 3. Hvis en bestemmelse i denne Aftale synes at være ugyldig, vil dette ikke påvirke gyldigheden af Aftalen som helhed. Parterne vil i så fald optage en ny bestemmelse (nye bestemmelser) som udskiftning, hvorved, så vidt det er muligt inden for loven, hensigten med den oprindelige Aftale og de generelle vilkår og betingelser vil blive gennemført.
 4. Ændringer gælder også i forhold til Aftaler, der allerede er indgået, under hensyntagen til en periode på 30 dage efter meddelelsen af ændringen på Xolphins Hjemmeside, via et elektronisk billetsystem eller via en anden type skriftlig (elektronisk) meddelelse. Ændringer, der er af mindre betydning, kan implementeres på alle tidspunkter og kræver ingen varsel. Kunden kan opsige Aftalen på baggrund af dette med virkning fra den dato, hvor de nye vilkår træder i kraft.
 5. Hollandsk lov gælder for alle Aftaler mellem Kunden og Xolphin.
 6. I det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke foreskriver andet, vil alle tvister, der måtte opstå som følge af Aftalen, forelægges den hollandske domstol med kompetent jurisdiktion i Alkmaar i Nordholland, medmindre Kunden inden for 1 måned gør det klart, at denne ønsker at forelægge sagen for retten med kompetent jurisdiktion i henhold til loven.
 7. Xolphins log-filer og andre, elektroniske eller ej, administrative registre vil danne afgørende bevis for Xolphins argumenter, og den version af enhver (elektronisk) kommunikation, der er modtaget eller gemt af Xolphin, vil gælde som autentisk, medmindre Kunden kan fremsætte bevis for det modsatte.
 8. I tilfælde af en klage, kan du udfylde feedback-formularen på vores hjemmeside: https://www.xolphin.dk/feedback. Vi vil vende så hurtigt som muligt tilbage til dig via e-mail.

Seneste opdatering i februar 2017

point up